Spring naar inhoud

Voorwoord

Voorwoord Directeur-Bestuurder

Voorwoord Directeur-Bestuurder

Beste lezer,

Voor u liggen de jaarstukken van Woningstichting Compaen over 2021. Het was weer een bijzonder jaar met diverse lockdowns en coronavarianten. Ik wil dit voorwoord dan ook beginnen met een groot compliment naar alle medewerkers van Compaen. Het lijkt inmiddels vanzelfsprekend, maar het is toch bijzonder: thuis- en hybride werken, flexibel zijn in planningen wegens scholen die klassen naar huis sturen of samenwerkingspartners die wegens ziekte niet kunnen leveren. Dit vraagt veel van mensen en iedereen heeft weer zijn of haar bijdrage geleverd aan de mooie resultaten over 2021. Veel dank en complimenten!

Net op het moment dat we dachten dat zaken weer enigszins zouden normaliseren is Rusland Oekraïne binnengevallen. 2022 zal daardoor ook een heel bijzonder jaar worden. Op het moment dat ik dit voorwoord schrijf is die oorlog al zo’n 2 maanden aan de gang en is een einde helaas nog niet in zicht. Deze opeenvolging van crises heeft onmiskenbaar gevolgen voor onze bewoners en voor ons werk. De hoge energielasten waren eind 2021 al een zorg. Door de oorlog zijn de energieprijzen nog verder gestegen. Voor ons betekent dat enerzijds extra alert zijn om bewoners die hierdoor in betalingsproblemen komen waar mogelijk te helpen. Anderzijds betekent het dat we zo snel als we kunnen onze woningen energiezuiniger maken.

Als ik terugkijk op 2021 ben ik ontzettend trots op wat we met zijn allen hebben bereikt bij Compaen. Door onze inzet op bijvoorbeeld duurzaamheid hebben we naast een A in de benchmark recent ook de tweede plaats gehaald in de republiq duurzaamheidsprijs over 2021 (voor meer informatie, zie https://www.republiq.nl/duurzaamheidsprijs). Concreet hebben we op meer dan 33% van onze woningen een pakket zonnepanelen geplaatst, ligt ook het dak van ons kantoor vol met panelen en neemt onze hoeveelheid aardgasvrije woningen zowel door nieuwbouw als door renovatie toe. Veelal gebruiken we bewezen techniek, maar ook experimenten met infraroodverwarming of warmtewingevels schuwen we niet. Verduurzamen van bestaande woningen doen we zowel projectmatig als bij mutatie.  Zowel voor het klimaat als de betaalbaarheid voor de bewoners willen we haast maken met de verduurzaming. Ik ben er trots op dat we een goed tempo halen.

Op het gebied van nieuwbouw hebben we in 2021 slechts 4 woningen opgeleverd. Dit komt onder andere doordat projecten vertraging hebben opgelopen in de ruimtelijke procedures. Deze 4  multifunctionele woningen zijn ingezet om doorstroming te bevorderen. Huurders op leeftijd zijn actief benaderd om te verhuizen. De grotere eengezinswoningen die hierdoor vrijkwamen zijn weer verhuurd aan gezinnen. Met de 40 appartementen die we in januari 2022 opleveren zetten we ook in op doorstroming. Deze 40 zijn onderdeel van een groter plan waarin we wonen en zorg in het centrum van Mierlo Hout toekomstbestendig willen vormgeven. Dit doen we samen met Savant Zorg. Compaen maakt nog 99 woningen in dat project. In Stiphout komen er nog ca 70 woningen in twee projecten bij. Eén van die projecten is al in uitvoering. In Mierlo hebben we ook nog bijna 70 woningen gepland staan. Hier zitten ook onze 16 biobased woningen bij. De Raad van State moest er aan te pas komen om de bezwaren voor dat plan te liften. In 2022 kunnen we starten met het plaatsen van deze superduurzame huizen. Kortom: we werken samen met onze partners en werkgemeentes hard aan het terugdringen van het woningtekort. Daarbij merken we dat vrijwel alle partijen te kampen hebben met tekort aan capaciteit. Dit remt de snelheid waarmee we woningen toevoegen en voedt bij mij de zorg dat we de toenemende vraag naar woonruimte met het huidige bouwtempo niet kunnen bijhouden. Dit vraagt om anders denken, doen en organiseren in de bouw en ontwikkeling en de verdere uitrol van onze regionale bouwstroom.

In de samenwerking tussen de corporaties in de regio hebben we naast de start van de regionale bouwstroom in 2021 nog een aantal mooie resultaten geboekt dit jaar. In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen hebben we met z’n dertienen in een gezamenlijke campagne opnieuw aandacht gevraagd voor voldoende betaalbare woningen, verduurzaming en een inclusieve samenleving.

Meer lokaal hebben we in Helmond met 6 corporaties een gezamenlijke portefeuillestrategie opgezet en samen met de gemeente de basis gelegd voor een langjarige strategische samenwerking, waarin we ook concreet projecten hebben benoemd. Zo gaat Compaen samen met WoCom, Woonbedrijf en de gemeente aan de slag om de sociale ruggengraat van de innovatieve nieuwbouwwijk BSD vorm te geven. Een mooie samenwerking waarin we naar de gemeente als 1 corporatie opereren.

We zijn graag in gesprek met onze bewoners en belanghouders over wat er speelt en leeft in woning, straat of buurt. Daarvoor organiseren we onder anderen straatvergaderingen, wijkbijeenkomsten en aan-de-voordeur-gesprekken. Door corona was dat allemaal wat ingewikkelder de afgelopen jaren, maar we zijn er mee doorgegaan. Zo hebben we in 2021 één van onze oude onderhoudsbussen omgetoverd tot straatbus. Ook is het gelukt om weer een live-stakeholdersbijeenkomst te houden, waarbij we met elkaar in gesprek gingen over de krapte op de woningmarkt en wat dat doet met leefbaarheid in buurten en wijken. Het was een inspirerende middag. 

Ondanks corona toch vele mooie resultaten bereikt in 2021. Het mooiste resultaat kwam uit het uitgevoerde klanttevredenheidsonderzoek. Door corona was de vanzelfsprekendheid om dicht bij de huurder te staan ineens minder vanzelfsprekend. Wij wilden daarom graag weten hoe we onze dienstverlening op afstand in de toekomst zouden kunnen verbeteren. Meer dan 700 huurders hebben de tijd genomen om de uitgebreide enquete in te vullen om ons te helpen. Daar zijn we heel dankbaar voor. Nog dankbaarder zijn we voor de tips en de mooie complimenten die we hebben gekregen met ene 8,2 als gemiddelde waardering. Daar zijn we heel blij mee en heel trots op. Een geweldige teamprestatie van Compaen en natuurlijk de vele professionals die voor ons bij de bewoners thuis werken.

Mijn voorwoord in het vorige jaarverslag sloot ik af met “en overigens ben ik van mening dat de verhuurderheffing moet worden afgeschaft”. Dit lijkt in 2023 echt te gaan gebeuren. Hele mooi! Ik moet nu wel op zoek naar een nieuwe afsluiter. Hopelijk komt die ook uit.

En overigens ben ik van mening dat we een einde moeten maken aan armoede.

23 juni 2022

Joost Lobée

Directeur bestuurder

Highlights boekjaar 2021

Medewerkers

26

FTE's

22,72

Aantal woningen

3.433

Aantal overige objecten

349

Toewijzingen

188

Aedes Benchmark 2021

Aantal verhuureenheden

Gegevens woningbezit Boekjaar Boekjaar
Aantal verhuureenheden in exploitatie | 2021 | | 2020 |
Woningen en woongebouwen 3.433 3.442
Garages 184 184
Parkeerplaatsen 149 149
Bedrijfsgebouwen 16 11
Totaal 3.782 3.786
     
Mutaties in het woningbezit    
Woningen en woongebouwen    
Nieuwbouw 4 0
Aankoop 1 0
Verkoop -1 -3
Mutatie type 1 0
Sloop -14 0
Totaal -9 -3
     
     
Overige mutaties    
Garages 0 0
Parkeerplaatsen 0 0
Bedrijfsgebouwen 5 0
Totaal 5 0

Aantal woningen naar huurprijsklasse (2021 en 2020)

  Boekjaar Boekjaar
Aantal woningen naar huurprijsklasse (2021 en 2020) | 2021 | | 2020 |
Goedkoop, minder dan € 442,46 (€ 432,51) 365 297
Betaalbaar, tussen € 442,46 en € 633,25 (€ 619,01) 2.207 2.138
Betaalbaar, tussen € 633,25 en € 678,66 (€ 663,40) 620 587
Duurder, tussen €678,66 en € 752,33 (€ 737,14) 186 283
Duur, meer dan € 752,33 55 137
Totaal 3.433 3.442

Het verhuren van woningen

  Boekjaar Boekjaar
Het verhuren van woningen | 2021 | | 2020 |
Woningzoekenden centrale registratie 173.766 182.143
Mutaties 188 181
Mutatiegraad 5,14% 5,30%
Huurmatigingen totaal 0 0
Huurachterstand in % 0,36% 0,48%
Huurderving in % 1,54% 1,33%
Automatische incasso's in % 76,40% 74,30%

Kwaliteit

  Boekjaar Boekjaar
Kwaliteit | 2021 | | 2020 |
Onderhoud per woning  € 1.949   € 1.823 

Prijs / kwaliteit verhouding

  Boekjaar Boekjaar
Prijs / kwaliteit verhouding | 2021 | | 2020 |
Gemiddelde netto huurprijs  € 566   € 565 
Gemiddeld aantal punten wws 170,0 167,8

Financiële continuïteit

  Boekjaar Boekjaar
Financiële continuïteit | 2021 | | 2020 |
ICR 2,29 1,54
Loan to Value (op basis beleidswaarde) 40,93% 45,71%
Solvabiliteit (beleidswaarde) 58,12% 54,26%
Solvabiliteit (marktwaarde) 78,18% 78,09%
Dekkingsratio 24,95% 27,22%
Onderpandratio (nieuw met ingang van 2020) 19,04% 24,79%
Rentabiliteit vreemd vermogen 2,74% 3,34%

Balans en winst- & verliesrekening

  Boekjaar Boekjaar
Balans en winst- & verliesrekening | 2021 | | 2020 |
Eigen vermogen per woning  € 134.420   € 123.184 
Totaal opbrengsten per woning  € 6.838   € 6.747 
Lasten verhuur- en beheeractiviteiten per woning  € 575   € 605 
Overige dir. operationele lasten expl. bezit per woning  € 1.319   € 1.218 

Personeelsbezetting

  Boekjaar Boekjaar
Personeelsbezetting | 2021 | | 2020 |
Directie / Secretariaat 1,78 1,78
Financiën 4,31 4,86
Wonen 8,92 7,40
Leefbaarheid 1,00 1,42
Beheer toezichthoudend 5,89 4,81
Beheer uitvoerend 0,83 2,00
Totaal aantal formatieplaatsen per 1.000 woningen 6,63 6,47
Werkelijk aantal personeelsleden per 1.000 woningen 6,97 7,55
Logo Reporting
Versie:
v3.18.5
Leverancier:
iWink

Met Reporting maak je professionele online publicaties. Publicaties die je online, in print en als PDF-download kunt aanbieden.

En daarmee voldoe je direct aan de WCAG-wetgeving rond digitale toegankelijkheid.

Eenvoudig, veilig en efficiënt.

Meer over Reporting