Spring naar inhoud

Verantwoording van de Directeur-Bestuurder

2.1. Het bestuur

Vanaf 1 april 2016 wordt het bestuur gevormd door de heer J.M. Lobée. De heer Lobée is geboren op 1 maart 1971 en is woonachtig in Helmond. Hij is tevens directeur van Compaen Energie BV. De heer Lobée is in augustus 2019 op voordracht van Aedes benoemd tot arbiter bij de Raad van Arbitrage voor de bouw. De vergoedingen voor deze werkzaamheden komen geheel ten goede aan Woningstichting Compaen.  Verder heeft de heer Lobée geen relevante nevenfuncties. Per 6 maart 2020 is er door de Raad van Commissarissen besloten om de heer Lobée voor een tweede termijn van wederom 4 jaar te benoemen als bestuurder. Deze termijn is ingegaan op 1 april 2020.

2.2. Beloning

De beloning van de directeur-bestuurder gebeurt conform de beloningscode zoals vastgelegd in de WNT. De directeur-bestuurder is ingedeeld in functieprofiel E. De voorzitter en een lid van de Raad van Commissarissen hebben jaarlijks een beoordelingsgesprek met de directeur-bestuurder en doen hiervan verslag aan de Raad van Commissarissen.

2.3. Permanente educatie

De bedoeling van het Permanente Educatie systeem (PE) wordt van harte onderschreven door het bestuur. Daarnaast zorgt het bestuur er uiteraard voor dat het compliant is met de gestelde 108 PE punten over een voortschrijdende periode van 36 maanden. De heer Lobée is voorstander van samen leren vanuit de filosofie dat een corporatie als maatschappelijke organisatie altijd onderdeel uitmaakt van een netwerk van organisaties waarin samenwerking essentieel is. De meeste van de PE punten van de heer Lobée worden dan ook behaald in intervisie en sessies met bestuurders uit de regio of met de RvC. Hiermee zijn in 2021 42 PE punten behaald. Over de periode tussen 31 december 2018 en 31 december 2021 zijn totaal 118 PE-punten behaald.

Naast het formele PE aanbod waar punten aan verbonden zijn werkt de heer Lobée ook aan permanente educatie door met een tiental collegabestuurders periodiek op intervisiewijze te spreken over organisatie-ontwikkeling. Deze groep heet “de beweging”. Ook de werkzaamheden bij de Raad van Arbitrage beschouwt de heer Lobée als permanente educatie. 

2.4. Werkwijze

De directeur-bestuurder organiseert en zit het reguliere overleg met het managementteam voor. Dit overleg vindt maandelijks plaats. Van dit overleg worden notulen gemaakt en genomen besluiten worden vastgelegd in een besluitenlijst. Naast dit reguliere overleg vindt er wekelijks  werkoverleg plaats met het managementteam in de vorm van een weekstart. Tot eind 2019 heeft Compaen gewerkt met de klassieke driepoot structuur: wonen, vastgoed en financiën. De directeur-bestuurder vervulde daarin ook de rol van manager vastgoed. Vanaf januari 2020 is de structuur aangepast in een afdeling wonen en vastgoed en een afdeling bedrijfsvoering en strategie. Wonen en vastgoed bestaat uit: klantcontactcentrum, verhuur, buurtbeheer, buitendienst dagelijks- en planmatig onderhoud. Bedrijfsvoering en strategie bestaat uit financiële administratie, bedrijfsbureau, planning en control, bedrijfsvoering en ict, assetmanagement, vastgoedstrategie (inclusief duurzaamheid) en nieuwbouw.

De directeur-bestuurder bereidt met de voorzitter de vergaderingen van de Raad van Commissarissen voor. Hij zorgt voor de aanlevering van de stukken en is verantwoordelijk voor de uitvoering van de goedgekeurde besluiten. In 2019 is Compaen gestart met een auditcommissie. Deze bestaat uit twee leden van de Raad, de manager bedrijfsvoering en de controller. De controller bereidt in overleg met de voorzitter van de auditcommissie de vergaderingen voor. De directeur-bestuurder neemt alleen deel aan de auditcommissie als de auditcommissie dat wenst. Deze structuur is gekozen om de onafhankelijke rol van de auditcommissie als adviescommissie aan de gehele Raad maximaal te borgen. De auditcommissie behandelt de stukken die zien op financiën en bedrijfsvoering, zoals jaarstukken, begroting en tertiaalrapportages en brengt daarover advies uit aan de Raad van Commissarissen. Door dit voorwerk kunnen deze stukken sneller worden behandeld tijdens de reguliere RVC vergaderingen, waardoor er meer tijd is voor strategische en volkshuisvestelijke dialoog.

Buiten bovengenoemde overleggen vindt er 4 keer per jaar intern overleg plaats met de ondernemingsraad en zijn er bedrijfsbrede (online) personeelsbijeenkomsten. Informatievoorziening zijn we meer en meer aan het digitaliseren. Via het systeem Luxs ontsluiten we alle vastgoedgerelateerde data. Via onze intranetsite “compassie” wordt veel informatie over beleid en projecten gedeeld. De inzet op digitalisering en informatisering helpt ons bij het hybride werken.

De directeur-bestuurder organiseert ook tenminste 5 maal per jaar een overleg met de huurdersbelangenverenigingen. Dit overleg wordt voorbereid in een agendacommissie tussen de manager wonen en vastgoed en een vertegenwoordiger van huurdersbelangenverenigingen. Van het formele overleg worden notulen gemaakt. In dit overleg worden in elk geval beleidsstukken, jaarstukken en begroting besproken met de huurdersbelangenverenigingen.

In het ondernemingsplan en de portefeuillestrategie 2017-2027 is beschreven hoe Compaen vorm geeft aan de thema’s beschikbaarheid, betaalbaarheid, kwaliteit en duurzaamheid van de woningvoorraad en hoe we om willen gaan met leefbaarheid en toegankelijkheid. De doelstellingen van het ondernemingsplan worden vertaald naar de meerjarenbegrotingen, jaarbegroting en jaarplan.  Het jaarplan wordt in tertiaalrapportages gemonitord. In de (meerjaren)begrotingen van 2018 en 2019 hebben we op een aantal onderdelen bijgestuurd op het ondernemingsplan. In 2020 hebben we een herijkte portefeuillestrategie opgesteld en gedeeld met onze stakeholders. In deze portefeuillestrategie 2020-2030 hebben we ten opzichte van de versie 2017-2027 een scherper beeld van onze verduurzamings-, nieuwbouw- en transformatieopgave. We kunnen op basis van de gebruikte prognoses ons aandeel in de nieuwbouwopgave nog steeds verwezenlijken. Op gebied van duurzaamheid lopen we voor op ons eigen schema en verwachten we een gemiddeld label A in 2030  te halen. 

Het verder verduurzamen naar glas-loze woningen

2.5. Vertegenwoordiging en overleg

Compaen zet zich actief in om binnen de gemeentes waar Compaen woningen beheert en binnen de woningmarktregio Zuidoost-Brabant de samenwerking tussen partijen op het terrein van de volkshuisvesting te bevorderen. De heer Lobée maakte daarom deel uit van of nam deel aan:

 • bestuurlijk overleg directies Helmondse woningcorporaties en de gemeente Helmond;
 • directieoverleg woningcorporaties Helmond;
 • commissie Wonen Helmond;
 • bestuurlijk overleg directies van de in GeldropMierlo actieve corporaties en de gemeente Geldrop-Mierlo;
 • bestuurlijk overleg woningcorporaties MRE (Metropoolregio Eindhoven). De heer Lobée is vicevoorzitter;
 • bestuurlijk overleg transparant woningaanbod;
 • stuurgroep woonST;
 • halfjaarlijks regionaal bestuurlijk overleg tussen corporaties MRE en wethouders wonen SGE. De heer Lobée is organisator en medevoorzitter.
 • bestuurlijk overleg De Peel;
 • overleg met de huurdersorganisaties.

2.6. Beleidsmatige beschouwing op de ontwikkeling van de marktwaarde

Het jaar 2021 kenmerkt zich door een wederom sterk aangetrokken woningmarkt ten opzichte van 2020. Zowel in de koop- als huurmarkt blijft een toenemende interesse bestaan. Voor de woningportefeuille van Compaen heeft dit tot een stijging van de marktwaarde gezorgd.

De totale marktwaarde van de woningportefeuille is met € 43,6 miljoen gegroeid naar een waarde van € 573 miljoen. Dit betreft een waardegroei van 8,23 %.

De positieve waardeontwikkeling is vooral het gevolg van de marktontwikkelingen inzake de markthuur, de WOZ –waarde en de disconteringsvoet en een daling van het ingerekende percentage voor de verhuurderheffing.

De koopmarkt is verder aangetrokken waarbij de toegenomen vraag en krapte resulteren in een leegwaarde groei van de vastgoedportefeuille. De lage rentestand is hier mede een bepalende factor in.

Daarnaast heeft in het handboek een methodische wijziging plaatsgevonden inzake het gelijk stellen van de mutatiekans in het uitpondscenario aan het doorexploitatiescenario wat resulteert in een stijging van de marktwaarde. 

De gemiddelde contracthuur en de gemiddelde mutatiekans van woningen is iets gedaald wat een neerwaartse invloed heeft gehad op de waardeontwikkeling.

Daarnaast zijn de overdrachtskosten in het handboek 2021 verhoogd naar 9% en is het gemiddelde instandhoudings-onderhoud  gestegen wat ook een neerwaartse invloed heeft op de waardeontwikkeling.

2.7. Beleidsmatige beschouwing op de ontwikkeling van de beleidswaarde

De ontwikkeling van de beleidswaarde wordt deels beïnvloed door de ontwikkeling van de marktwaarde in verhuurde staat welke hiervoor is toegelicht, omdat de beleidswaarde de marktwaarde als vertrekpunt neemt.

De beleidswaarde vormt een onderdeel van het gemeenschappelijk beoordelingskader van de AW en het WSW waarin de gezamenlijke financiële ratio’s zijn vastgesteld.

Bij het opstellen van de jaarrekening maakt het bestuur diverse oordelen en schattingen. Dit is inherent aan het toepassen van de geldende verslaggevingsstandaarden. In het bijzonder is dit van toepassing op de bepaling van de marktwaarde en de beleidswaarde van het vastgoed in exploitatie. De waardebepaling van het vastgoed (terug te vinden in de marktwaarde en beleidswaarde), is geen exacte wetenschap en tevens betreft dit de grootste schattingspost waar het bestuur een inschatting over moet maken voor de jaarrekening.

De beleidswaarde kent als vertrekpunt de marktwaarde in verhuurde staat waarbij er in het kader van de beschikbaarheid, betaalbaarheid, kwaliteit en beheer aansluiting wordt gezocht bij het beleid van de corporatie in plaats van de uitgangspunten in de markt. Met deze toelichting wordt nadere duiding gegeven aan het deel van de waarde van het vastgoed en dus van het corresponderende deel van het vermogen dat als gevolg van het beleid van de woningcorporatie niet of pas op zeer lange termijn kan worden gerealiseerd.

Met betrekking tot de ontwikkeling van de beleidswaarde kan de externe toezichthouder op basis van ervaringen uit voorgaand boekjaar besluiten nadere invulling te geven aan het begrip beleidswaarde. Zo is voor de beleidswaarde 2019 aansluiting gezocht bij de vernieuwde definities voor onderhoud en verbetering en is voor de beleidswaarde 2020 nadere duiding gegeven aan de toerekening van kosten aan onderhoud, beheer of overige organisatiekosten waarmee de onzekerheden op dit vlak in de beleidswaarde kleiner zijn geworden.

Voor boekjaar 2021 zijn er geen noemenswaardige wijzigingen in de definities van de beleidswaarde. Wel is nadere duiding gegeven aan de onderhoudsnorm in de beleidswaarde waarbij de clustermogelijkheid die er bestaat om projecten in de winst- en verliesrekening te kwalificeren als investering niet kan worden gehanteerd in de onderhoudsnorm voor de beleidswaarde.

Mogelijke onzekerheden in de uitgangspunten die samenhangen met de verdere ontwikkeling van dit waardebegrip kunnen leiden tot aanpassingen in de beleidswaarde in de komende perioden, onder meer samenhangend met:

 • Aanpassing van de huurstijgingsparameter: bij bepaling van de beleidswaarde is de (bij mutatie) te realiseren markthuur aangepast naar de streefhuur. Deze is gebaseerd op een schatting door Compaen van de nieuwe huur bij mutatie mede rekening houdend met wettelijke bepalingen zoals passend toewijzen, prestatieafspraken en afspraken met de huurdersvereniging over huursomstijging en de huursom. In de praktijk kan de huurstijging, de streefhuur en de huursom afwijken van de uitgangspunten in de beleidswaarde vanwege onder andere afwijkingen in de mutatiegraad en de dan geldende kaders voor passend toewijzen en het huursombeleid.
 • Bepaling van de toegepaste disconteringsvoet, welke ultimo 2021 in de beleidswaarde-bepaling gelijk is aan de in het Handboek modelmatig waarderen marktwaarde 2021 opgenomen disconteringsvoet voor het type vastgoedbezit en regio waarin Compaen actief is. In theorie kan een lager risicoprofiel worden verondersteld in de beleidswaarde door inrekenen van een lagere huur (betaalbaarheid) en hogere kwaliteit (onderhoud). Doordat de disconteringsvoet bij doorexploitatie meer betekenis heeft gekregen krijgt de bepaling van deze disconteringsvoet meer aandacht. Het is denkbaar dat hierdoor de disconteringsvoet de komende jaren nog een ontwikkeling gaat doormaken. 

De totale beleidswaarde van de woningportefeuille is met € 44 miljoen gegroeid naar een waarde van € 291 miljoen.

De ontwikkeling van de beleidswaarde wordt enerzijds beïnvloed door gewijzigde beleidskeuzes, welke door Compaen zijn gemaakt en invloed hebben op relevante parameters zoals de (streef) huur en de normen voor onderhoud en beheer, en anderzijds door gewijzigde parameters in de marktwaarde in verhuurde staat.

De belangrijkste ontwikkelingen in de beleidswaarde ultimo 2021 t.o.v. 2020:

 • De gemiddelde WOZ-waarde is gestegen ten opzichte van 2019. Deze mutatie in de WOZ-waarde werkt binnen de beleidswaarde door via de verhuurderheffing. Dit resulteert in een daling van de beleidswaarde.
 • De ingerekende verhuurderheffing is gedaald als gevolg van lagere (voorgeschreven) per-centages wat resulteert in een hogere beleidswaarde.
 • De gemiddelde disconteringsvoet is gedaald van 5,63% in 2020 naar 5,38% in 2021. Dit resulteert in een stijging van de beleidswaarde.
 • De gemiddelde beleidshuur van woningen is gestegen wat resulteert in een stijging van de beleidswaarde.
 • De gemiddelde onderhoudsnorm en beheernorm zijn gestegen wat resulteert in een daling van de beleidswaarde.

2.8. Beleidsmatige beschouwing op het verschil tussen de marktwaarde en de beleidswaarde van het vastgoed in exploitatie.

De marktwaarde in verhuurde staat houdt geen rekening met de volkshuisvestelijke doelstelling van Compaen. Hierdoor wordt niet onderkend dat Compaen omwille van de betaalbaarheid streefhuren hanteert die sterk afwijken van markthuren en dat zij omwille van de beschikbaarheid is gericht op de instandhouding van haar portefeuille.

Het bezit van Compaen bestaat voor een bovengemiddeld groot deel uit grondgebonden woningen. Dit komt o.a. doordat de woningen van Compaen in de meer dorpse wijken staan. De eengezins-woningen in deze wijken zijn nog altijd bovengemiddeld populair in de verhuur. Ook zijn de woningen  relatief jong en/of reeds gemoderniseerd waardoor de kwaliteit van het bezit  goed is. Compaen heeft een inflatievolgend huurbeleid ingerekend en volgt het sociaal huurakkoord. Op dit moment is de werkelijke huur uitgedrukt als percentage van de maximaal redelijke huur voor Compaen circa 62%, dit is lager dan landelijk gemiddeld. Dit heeft ook te maken met de relatief hoge WOZ waarde en gunstige energielabels die de maximaal toegestane huur opdrijven. Het niveau van de bedrijfskosten van Compaen is laag, regionaal gezien hoort Compaen op dit punt bij de top.

Het bestuur van Compaen heeft een inschatting gemaakt van het gedeelte van het eigen vermogen dat bij ongewijzigd beleid niet of eerst op zeer lange termijn realiseerbaar is. Deze schatting ligt in lijn met het verschil tussen de beleidswaarde van het DAEB-bezit - en het niet DAEB bezit in exploitatie en de marktwaarde in verhuurde staat van dit bezit en bedraagt circa € 283 miljoen. Het verschil tussen de marktwaarde en de beleidswaarde ultimo 2021 bestaat uit de volgende onderdelen:

    x € 1000,-
Marktwaarde verhuurde staat                             573.788
Beschikbaarheid (doorexploiteren)

        52.416

 
Betaalbaarheid (huren)

   - 267.642

 
Kwaliteit (onderhoud)

      -62.448

 
Beheer (beheerskosten)

        -4.900

 
 

    -282.575

 
Beleidswaarde                                291.214

Dit impliceert dat circa 49% van het totale eigen vermogen niet of eerst op zeer lange termijn realiseerbaar is. Gezien de beweeglijkheid van (met name) de beleidswaarde, is dit aan fluctuaties onderhevig.
Opvallend hierbij is de opslag op de marktwaarde inzake beschikbaarheid (doorexploiteren). Net als vorig jaar is de post ‘overdrachtskosten’ die in de marktwaarde berekening is opgenomen bij de berekening van de beleidswaarde uitgesloten. Daar komt bij dat deze post ten opzichte van vorig jaar ook nog is gestegen van 3% naar 9%. Hierdoor vervalt een (grote) afslag op de marktwaarde onder beschikbaarheid wat bij Compaen zelfs leidt tot een opslag.

2.9. Kasstromen en financieringsbehoeften

Compaen bewaakt de financieringsbehoefte die voortkomt uit de operationele, investerings- en financieringskasstromen. Om zeker te zijn dat Compaen kan beschikken over voldoende liquide middelen, wordt elke maand een liquiditeitsprognose opgesteld.  Op basis van de liquiditeitsprognose en de begroting voor 2022 ontstaat in 2022 een financieringsbehoefte van maximaal € 21,7 miljoen. Dit past binnen het door het WSW afgegeven borgingsplafond.

2.10. Onderzoek en ontwikkeling

De omvang van de portefeuille is voor ons geen doel op zich. Onze ambitie is om met een passende omvang te beantwoorden aan de sociale huisvestingsopgave in ons werkgebied, in samenspel met collega corporaties. Primair zien we in Helmond en Mierlo onze rol en opgave. Als er, bijvoorbeeld door vraagontwikkelingen, aanleiding is om ons breder in de regio in te zetten, doen we dat. We investeren graag in energiebesparende maatregelen, omdat we zo – anders dan bij een korting op de huur - langjarig voordeel bieden voor huidige en toekomstige huurders en zo een bijdrage leveren in het terugdringen van energie-armoede. Onze investeringen in energiebesparing zijn gericht op onze kernvoorraad: de sociale huurwoningen die we in portefeuille willen houden. Energiezuinige woningen zijn toekomstbestendig. Dat maakt het een goede belegging van ons maatschappelijk kapitaal. Ook vanuit economisch opzicht: het risicoprofiel van onze portefeuille verbetert erdoor. Het doel is dat in 2027 al onze sociale huurwoningen een B-label of beter hebben en dat we in 2030 gemiddeld een label A hebben met ca 30% van onze voorraad zonder aardgasaansluiting.

Op langere termijn moeten we naar hele andere energieconcepten, die hernieuwbare energiebronnen gebruiken. All-electric, gasloze woningen zijn daarvan een voorbeeld, maar er zijn ook andere mogelijkheden en nieuwe ontwikkelingen. Het belang van hernieuwbare energieconcepten wordt nog nadrukkelijker onderstreept door enerzijds de effecten van de oorlog in Oekraïne waarbij onze afhankelijkheid van derden mbt fossiele brandstoffen weer pijnlijk duidelijk wordt. Anderzijds zien we ook dat we wereldwijd achterlopen op de klimaatdoelstellingen en dat versnelling op de energietransitie nodig is.

Naast de energietransitie zullen we de komende tijd ook aan de slag moeten met de grondstoffentransitie om richting een circulaire economie te werken. Hierover zijn ook doelstellingen opgenomen in het regeerakkoord 2022. Met onze circulaire Optimuswoning en de toepassing van circulaire Chainable keukens zetten we daarin de eerste stappen.  

Wij zorgen dat een aanzienlijk deel van onze portefeuille, namelijk 30%, aardgasvrij is in 2030.

Compaen heeft de ambities uit het rijksbeleid overgenomen in haar beleid. De doelstelling om de woningvoorraad in 2050 CO2-neutraal te laten zijn en wijkt daarmee af van de doelstelling van de gemeenten die ion sommige gevallen dat doel eerder willen bereiken.

Compaen hanteert de volgende definitie van CO2-neutraal: de woning is gasloos, of gebruikt aantoonbaar alleen groen gas en/of is aangesloten op een warmtenet. We gaan ervan uit dat de electriciteitsleveranciers en warmteleveranciers conform de klimaatafspraken zorgen dat zij CO2-neutrale stroom en warmte leveren per 2050.

Om invulling te geven aan de doelstellingen met betrekking tot de betaalbaarheid van het wonen blijven we uiteraard wel sturen op reductie van de energievraag. Gelet op de zeer hard gestegen energieprijzen in de periode van september 2021 tot april 2022 staat de betaalbaarheid van wonen voor een groot deel van onze bewoners onder grote druk. Dit betekent dat we enerzijds werken aan het vastgoed: isolatie en stapsgewijze verduurzaming van installaties. Anderzijds willen we in samenwerking met huurders, huurders-organisaties en gemeentes werken aan bewustwording en gedragsverandering bij bewoners.

In het Volkshuisvestingsverslag, onderdeel nieuwbouw, is beschreven wat de huidige situatie, van boekjaar 2021, is ten aanzien van onderzoek en ontwikkeling.

2.11. Risico's en onzekerheden

Risicomanagement neemt als onderdeel van de integrale bedrijfsvoering een prominente plaats in binnen Compaen. Hierbij ziet het risicomanagement toe op:

 • enerzijds de ontwikkeling van de interne organisatie en interne control, en
 • anderzijds op externe ontwikkelingen ten aanzien van veranderende wet- en regelgeving.

Met risicomanagement wil Compaen inzicht krijgen in de (interne en externe) risico’s die de organisatie loopt en die van invloed zijn op de continuïteit  en het bereiken van de strategische doelstellingen van de organisatie.

Onderstaand is een aantal risico’s en onzekerheden benoemd vanuit meerjarenperspectief en (dis)continuïteit en waar specifieke aandacht voor is geweest in 2021.

Strategische risico’s

Naast de financiële risico’s beoordelen wij onze ondernemingsrisico’s. hierbij is specifieke aandacht voor de risicogebieden: strategisch, operationeel, reporting en compliance. De risico’s op deze risicogebieden zijn voldoende beheerst en hebben geen grote impact op de realisatie van onze strategische doelen. De risico’s die de kwalificatie ‘hoog’ hebben gekregen, zijn maatregelen voor benoemd om het risico te verminderen en wordt er middels sturingsinformatie op toegezien dat die maatregelen daadwerkelijk worden nageleefd en dat het risicomanagement geborgd is in de organisatie.

Interne beheersing

Binnen Compaen passen we het ‘three lines of defence’ niet volledig toe, maar trachten we zoveel als mogelijk scheiding aan te brengen tussen de controlelijnen. Door de omvang van Compaen is ervoor gekozen om geen onafhankelijke interne auditafdeling (derde lijn) in te richten. De controller, Compliance en Risk heeft ook taken die in de tweede lijn liggen waardoor volledige onafhankelijkheid niet reëel is maar wel wordt nagestreefd.

Voor 2021 hebben we een aanpassing aangebracht in de controleplanning om het risicomanagement in zijn totaliteit weer een stap verder te brengen. Deze aanpassing heeft ertoe geleid dat interne controles in een hogere frequentie worden uitgevoerd, met een grotere diversiteit aan thema’s. Dit geeft de organisatie de mogelijkheid kortcyclischer bij te sturen, indien er verbeterpunten worden geconstateerd. Deze opzet wordt ook voor 2022 gekozen.

Aanvullend op de interne inrichting voor risicobeheersing voert de Autoriteit woningcorporaties (Aw) het integraal risicogericht toezicht op woningcorporaties uit, zoals opgedragen in de woningwet. De Aw bewaakt en beschermt de maatschappelijke middelen van woningcorporaties, zodat deze rechtmatig, effectief en efficiënt worden ingezet in het belang van de volkshuisvesting.

Als Compaen streven we naar een efficiënte interne beheersing met ‘hard’ controls die ondersteund worden door inzichten in ‘soft’ controls. De ‘hard’ controls geven inzicht in hoeverre bestaande maatregelen een preventieve en dempende werking hebben op de kans of impact van het risico. De ‘soft’ control is een (beheer)maatregel die – meer dan hard controls – ingrijpt op het persoonlijk functioneren van medewerkers. Voorbeeld hiervan is voorbeeldgedrag van leidinggevenden of het elkaar aanspreken op gedragingen die niet aansluiten bij de normen van Compaen.

De bevindingen uit interne controles worden gedeeld met de betrokken leidinggevenden en de bestuurder. Op basis van bevindingen wordt bepaald welke actie hierop geformuleerd wordt. De voortgang van  de aanbevelingen uit zowel interne controles als de interim controles worden verantwoord tertiaal rapportage. Op deze wijze wordt ook de auditcommissie alsmede de Raad van Commissarissen geïnformeerd over de status van de aanbevelingen.

In 2021 zijn de volgende thema’s gecontroleerd:

 • Aanbestedingen
 • Changemanagement
 • Autorisaties mutaties
 • Crediteurenstamgegevens
 • Datakwaliteit
 • Facturering
 • Fraude risico
 • Jaarlijkse huurverhoging
 • In- en uitdienst
 • Marktconformiteitstoets
 • Mutatieonderhoud vastlegging
 • Streefhuren
 • Toewijzingen woningen
 • Verkoop woningen

Interim controle

Jaarlijks voert de accountant een interim controle uit voorafgaand aan de jaarrekeningcontrole. Hierover ontvangen wij een managementletter waarbij de accountant rapporteert over de risico’s binnen de administratieve organisatie en de interne beheersing. Bevindingen van de accountant vertalen we naar actiepunten en verantwoorden wij eveneens in de tertiaal rapportage. De auditcommissie ziet onder ander toe op de voortgang van deze bevindingen. De adviezen van de accountant zijn opgevolgd danwel onderhanden. De verwachting is dat deze in de loop van 2022 alsnog worden afgerond.

In control

Compaen is ‘in control’. Compaen beschikt over adequate risicobeheersings- en controlesystemen. De geïnventariseerde risico’s worden op een dynamische manier geactualiseerd en wordt jaarlijks een controleplan opgesteld waarbij de uitkomsten uit de interne controles, de interim controle onder andere basis vormen voor de controleplanning.

Integriteit

De integriteitscode is medio 2020 geactualiseerd. Voor 2020 stond een workshop integriteit gepland. Dit kon door Covid-19 helaas niet doorgaan. Deze workshop heeft alsnog begin 2021 plaatsgevonden en heeft door Covid-19 digitaal plaatsgevonden. Deze digitale workshop is georganiseerd voor alle corporaties in Helmond. In 2023 wordt wederom bepaald of het noodzakelijk is om de integriteitscode te actualiseren.

In 2021 zijn er binnen Compaen geen meldingen ontvangen over mogelijke integriteitsschendingen.

Klokkenluidersregeling

In 2021 zijn geen meldingen ontvangen in het kader van de klokkenluidersregeling.

Verordening Gegevensbescherming (AVG)

In 2021 zijn er drie meldingen ontvangen waarbij er mogelijk sprake was van een datalek. In een geval was er sprake van het versturen van een kopie ID naar een derden. Deze heeft dit verwijderd. Alsnog is hier melding van gemaakt bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). In een andere situatie Was er bij een derden partij sprake van een cyberaanval waarbij mogelijk inzage is geweest in door ons verstrekte gegevens. Hiervan heeft de betreffende partij melding gemaakt bij de AP. De derde situatie was na onderzoek geen sprake van een datalek. Melding bij de Autoriteit Persoonsgegevens was dan ook niet noodzakelijk.

Financiële risico's

Financieel risico: kasstroom

Creëert Compaen op korte en middellange termijn voldoende kasstromen om aan haar liquiditeits-verplichtingen te voldoen?  Het gaat dan om de interest coverage ratio (ICR). De ICR toetst of Compaen vanuit de beschikbare operationele kasstromen de rente op leningen kan betalen. Op basis van de meerjarenbegroting voldoet Compaen aan de door de toezichthouders gestelde minimumeis.

Financieel risico: vermogen

Heeft Compaen – nu en in de toekomst- voldoende vermogen beschikbaar om de huidige verplichtingen en mogelijke toekomstige risico’s op te vangen? Hier zijn twee continuïteitsratio’s van belang: solvabiliteit en de loan to value (LtV).

De solvabiliteit geeft de verhouding weer tussen het eigen vermogen op basis van de beleidswaarde en het totale vermogen. De LtV geeft de verhouding weer tussen het totaal aan door het WSW geborgde schulden aan kredietinstellingen en de beleidswaarde van de activa in exploitatie. Op basis van de meerjarenbegroting voldoet Compaen voor beide ratio’s aan de door de toezichthouders gestelde minimumeis.

Financieel risico: onderpand

Naast de Loan to Value is ook de verhouding tussen de marktwaarde van het bezit en de leningenportefeuille van belang, de zogenaamde dekkingsratio. De dekkingsratio’s toetst of in geval van discontinuïteit de (markt)waarde van het totale bezit van Compaen voldoende is om de totale schuldpositie mee af te lossen. Aan deze dekkingsratio is binnen het nieuwe beoordelingskader de onderpandratio toegevoegd. Met deze ratio wordt bepaald of in geval van discontinuïteit de (markt)waarde van het onderpand (DAEB vastgoed, en niet-DAEB vastgoed waarop WSW hypotheek heeft gevestigd) voldoende is om de geborgde schuldpositie af te lossen. Daarbij wordt binnen het nieuwe beoordelingskader in plaats van de nominale schuldpositie de marktwaarde van de schuldpositie in de discontinuïteitsratio’s opgenomen. Het gaat dan zowel om dekkingsratio als onderpandratio. Op basis van de meerjarenbegroting voldoet Compaen voor deze ratio’s aan de door de toezichthouders gestelde minimumeis.

Renterisico

Compaen heeft géén financiële instrumenten afgesloten in de vorm van derivaten. Break clausules en liquiditeitsrisico als gevolg van bijstortverplichtingen zijn niet van toepassing. De geprognosticeerde renterisico’s zullen zich met name in 2022-2024 boven de ontwikkeling van de interne renterisiconorm bevinden. Dit door geplande nieuwbouw- en investeringen woningverbetering. Op basis van   ingerekende projectenportefeuille ontstaat er vanaf 2028 een afvlakking van de financieringsbehoefte en is er sprake van een positieve ontwikkeling van de beschikbare operationele cashflow.

23 juni 2022

Joost Lobée

directeur-bestuurder

Logo Reporting
Versie:
v3.18.5
Leverancier:
iWink

Met Reporting maak je professionele online publicaties. Publicaties die je online, in print en als PDF-download kunt aanbieden.

En daarmee voldoe je direct aan de WCAG-wetgeving rond digitale toegankelijkheid.

Eenvoudig, veilig en efficiënt.

Meer over Reporting